Privacyverklaring

Privacyverklaring website op grond van de Europese Verordening genaamd Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg: AVG)

Versie 19 11 2021

Dit is de privacyverklaring van de IJB Groep. Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Privacyverklaring
IJB Groep respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Met deze privacyverklaring geeft IJB Groep aan hoe zij omgaat met persoonsgegevens die via de website binnenkomen. IJB Groep houdt gegevens bij over het gebruik van de website en de reacties die via de website binnenkomen. Dit maakt het mogelijk om de website verder te ontwikkelen en verbeteren.  

IJB Groep behandelt persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. IJB Groep verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en stelt deze uitsluitend en alleen met toestemming van betrokkene(n) aan derden ter beschikking, indien dit noodzakelijk is om aan de vraag of het verzoek van betrokkene(n) te voldoen.

Cookies
Bezoekt u onze website, dan verwerken we uw persoonsgegevens met cookies. We gebruiken technische en functionele cookies. Cookies zorgen er voor dat we het gebruiksgemak van de website kunnen verbeteren. Ook gebruiken wij een programma om het verkeer op de website te analyseren. Dit stelt ons in staat om inhoud en reclame aan te passen en om sociale media functies te bieden. Daarbij anonimiseren we uw gegevens zo veel mogelijk. IJB Groep stelt bezoekers van haar website in staat om het gebruik van cookies af te wijzen.

Mogen we uw persoonsgegevens verwerken?
IJB Groep houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en verwerkt alleen persoonsgegevens op basis van een wettelijke grondslag.

De belangrijkste wettelijke grondslag betreft de uitvoering van een overeenkomst. Met het aangaan van een overeenkomst met IJB Groep stemt de betrokkene in met het verwerken van de persoonsgegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. 

Andere grondslagen op basis waarvan IJB Groep gegevens verwerkt, zijn toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG) en het voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG).

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • IJB Groep gebruikt de gegevens die via de website binnenkomen om haar klanten/afnemers van dienst te kunnen zijn en/of om kandidaten te werven voor vacatures of stageplekken binnen het eigen bedrijf.
 • IJB Groep kan het e-mailadres van websitebezoekers gebruiken om hen te informeren over speciale aanbiedingen en acties. Bezoekers die hier geen prijs op stellen, kunnen zich afmelden door een e-mail te sturen aan info@ijbgroep.nl of door te klikken op “Afmelden” onderaan de mail.
 • Van bezoekers die via de website bij IJB Groep een order plaatsen of hun belangstelling voor een vacature kenbaar maken, worden de gegevens bewaard binnen daartoe vastgestelde
 • bewaartermijnen.
 • IJB Groep behoudt het recht voor om bijdragen die niet aan haar voorwaarden met betrekking tot social media voldoen niet te publiceren.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?
IJB Groep beperkt de verwerking van persoonsgegevens tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor
een goede bedrijfsuitoefening. 

Met het aangaan van een overeenkomst met IJB Groep stemt de betrokkene in met het verwerken van de persoonsgegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Ten behoeve van een vlotte orderverwerking verwerkt IJB Groep de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens: naam contactpersoon/functionaris, vestigingsadres bedrijf, Kamer van Koophandelnummer, Omzetbelastingnummer, werkadres, telefoonnummer(s), e-mailadres; 
 • (Rechts)persoonlijke gegevens afnemer. 

IJB Groep behoudt zich het recht voor om de volledigheid en de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens te verifiëren op basis van openbare gegevensbronnen, waaronder het Handelsregister.

Ten behoeve van de invulling van vacatures en/of stageplekken verwerkt IJB Groep de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens: naam belangstellende kandidaat, woonadres, telefoonnummer(s), e-mailadres; 
 • NAW-gegevens: naam contactpersoon/functionaris/mentor, vestigingsadres, telefoonnummer(s) en e-mailadres van de school of het instituut, waar de belangstellende kandidaat of stagiair(e) zijn of haar opleiding volgt of heeft gevolgd; 
 • NAW-gegevens: naam en contactgegevens referent(en) indien door betrokkene(n) opgegeven;
 • Ontvangen schriftelijke motivaties of sollicitatiebrieven;
 • Ontvangen Curriculum Vitae’s.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
IJB Groep behandelt de overeenkomsten met opdrachtgevers en / of klanten en de verstrekte sollicitatiegegevens via het contactformulier als strikt vertrouwelijk. Contract- en persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van hun functie tot geheimhouding verplicht zijn.
IJB Groep neemt zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen, zowel fysiek als digitaal. Deze maatregelen zijn gericht op het tegengaan van misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens.
IJB Groep beveiligt haar ICT-systemen en -programma’s, om te voorkomen dat onbevoegden binnen of buiten de organisatie toegang kunnen verkrijgen tot persoonsgegevens.
Ook draagt IJB Groep zorg voor een zo veilige mogelijke verbinding van bezoekers met de website, door middel van een sterke codering en veilige configuratie.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
IJB Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. Maar soms zijn wij verplicht om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld als dat in de Archiefwet staat of richtlijnen die gelden in de sectoren waarin de IJB Groep werkzaam is haar hiertoe noodzaken.

Delen wij uw gegevens met derden?
IJB Groep verstrekt gegevens alleen aan derden / andere ontvangers:

 • voor een goede bedrijfsuitoefening;
 • voor de uitvoering van overeenkomsten met betrokkene(n), voor zover noodzakelijk;
 • indien het wettelijk is vereist om aan het verzoek tot gegevensverstrekking te voldoen.

Het kan daarbij gaan om de geregistreerde persoon zelf, werkmaatschappijen, uitvoerders (tbv meldingsplicht werkzaamheden op de bouwplaats), een certificerende instantie in het kader van ISO of een accountant. IJB Groep sluit een verwerkersovereenkomst met organisaties die in haar opdracht gegevens van opdrachtgevers of klanten/afnemers verwerken.

Wat zijn uw rechten?
Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat meestal omdat u zelf contact met ons heeft opgenomen. En u daarbij informatie over uzelf heeft gegeven. Als bezoeker van onze website heeft u een aantal  privacyrechten . U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens door IJB Groep worden verwerkt. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kunt u ons in sommige gevallen vragen om uw gegevens te verwijderen, over te dragen of de verwerking van uw gegevens te beperken. Tenzij er (ook) een andere wettelijke grondslag is om uw gegevens te verwerken. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. En bent u het niet eens met hoe IJB Groep uw gegevens verwerkt? Dan kunt u een privacyklacht richten tot de bij de IJB Groep werkzame Functionaris  Gegevensverwerking.

Aansprakelijkheid
Met het treffen van beveiligingsmaatregelen spant IJB Groep zich in om zo goed als mogelijk aan haar zorgplicht inzake gegevensbeveiliging (informatiebeveiliging) te voldoen.
De website van IJB Groep kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. IJB Groep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving.
IJB Groep acht zich niet aansprakelijk voor onverhoopt geleden schade door betrokkenen, indien IJB Groep niet verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.
De aansprakelijkheid van IJB Groep zal nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd.