Privacy statement

Versie 3 9 2018

Privacyverklaring

IJB Groep respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Met deze privacyverklaring geeft IJB Groep aan hoe zij omgaat met persoonsgegevens die via de website binnenkomen.

IJB Groep houdt gegevens bij over het gebruik van de website en de reacties die via de website binnenkomen. Dit maakt het mogelijk om de website verder te ontwikkelen en verbeteren.  

IJB Groep verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en stelt deze uitsluitend en alleen met toestemming van betrokkene(n) aan derden ter beschikking, indien dit noodzakelijk is
om aan de vraag of het verzoek van betrokkene(n) te voldoen.

Website

IJB Groep gebruikt de gegevens die via de website binnenkomen om haar klanten/afnemers van dienst te kunnen zijn en/of om kandidaten te werven voor vacatures of stageplekken binnen het eigen bedrijf.

IJB Groep kan het e-mailadres van websitebezoekers gebruiken om hen te informeren over speciale aanbiedingen en acties. Bezoekers die hier geen prijs op stellen, kunnen zich afmelden door een e-mail te sturen aan info@ijbgroep.nl of door te klikken op “Afmelden” onderaan de mail.

IJB Groep draagt zorg voor een zo veilige mogelijke verbinding van bezoekers met de website, door middel van een sterke codering en veilige configuratie.

Van bezoekers die via de website bij IJB Groep een order plaatsen of hun belangstelling voor een vacature kenbaar maken, worden de gegevens bewaard binnen daartoe vastgestelde bewaartermijnen.

IJB Groep behoudt het recht voor om bijdragen die niet aan haar sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Persoonsgegevens

IJB Groep behandelt persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig.

IJB Groep houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. IJB Groep beperkt de verwerking van persoonsgegevens tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsuitoefening.

Met het aangaan van een overeenkomst met IJB Groep stemt de betrokkene in met het verwerken van de persoonsgegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. 


 

Ten behoeve van een vlotte orderverwerking verwerkt IJB Groep de volgende persoonsgegevens:

NAW-gegevens: naam contactpersoon/functionaris, vestigingsadres bedrijf, Kamer van Koophandelnummer, Omzetbelastingnummer, werkadres, telefoonnummer(s),
e-mailadres; 

(Rechts)persoonlijke gegevens afnemer. 

IJB Groep behoudt zich het recht voor om de volledigheid en de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens te verifiëren op basis van openbare gegevensbronnen, waaronder het Handelsregister.  
 

Ten behoeve van de invulling van vacatures en/of stageplekken verwerkt IJB Groep de volgende persoonsgegevens:

NAW-gegevens: naam belangstellende kandidaat, woonadres, telefoonnummer(s), e-mailadres; 

NAW-gegevens: naam contactpersoon/functionaris/mentor, vestigingsadres, telefoonnummer(s) en e-mailadres van de school of het instituut, waar de belangstellende kandidaat of stagiair(e) zijn of haar opleiding volgt of heeft gevolgd; 

NAW-gegevens: naam en contactgegevens referent(en) indien door betrokkene(n) opgegeven;

Ontvangen schriftelijke motivaties of sollicitatiebrieven;

Ontvangen Curriculum Vitae’s.

Verwerkingsdoeleinden

IJB Groep zorgt er voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 

De persoonsgegevens die klanten en (potentiële) afnemers of kandidaten voor vacatures of stageplekken binnen het bedrijf via de website aan IJB Groep verstrekken met het doel: 
a. de informatie- of klantvraag snel te kunnen beantwoorden;
b. een eventuele klacht tijdig af te handelen;
c. klanten/afnemers in staat te stellen bestellingen/orders via de website te plaatsen;
d. deze gegevens op volledigheid en juistheid te kunnen controleren; 
e. afnemers toegang te kunnen verlenen tot het [….track en trace systeem/ order status systeem/ betalingssysteem]; 
g. periodiek bedrijfs- of productinformatie te verstrekken aan klanten/afnemers;
h. verzenden nieuwsbrief,  mailings of flyers;
i. kandidaten/potentiële stagiaires in staat te stellen hun belangstelling via de website kenbaar
te maken en verzoeken hiertoe vlot te beantwoorden;
j. statistische gegevens te verzamelen omtrent het bezoek aan de website.
Indien de gegevens van klanten/afnemers door IJB Groep worden gebruikt voor marketingdoeleinden – al dan niet digitaal – en dit gebruik als ongewenst wordt ervaren, dan kunnen klanten / afnemers verzoeken om de gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken, door een e-mail te sturen naar info@ijbgroep.nl of door te klikken op “Afmelden” onderaan de mail.

Bewaartermijn

IJB Groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de (doeleinden van de) verwerking en legt de bewaartermijnen en de criteria voor het hanteren van deze termijnen vast. Na afloop van de bewaartermijnen, zoals hieronder aangegeven, gaat IJB Groep over tot het verwijderen van de personeelsgegevens uit de desbetreffende gegevensbestanden. IJB Groep maakt deze gegevens onherleidbaar tot betrokkene, onleesbaar of gaat over tot vernietiging. Gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas uit de bestanden verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn. 
 

Categorieën persoonsgegevens

Bewaartermijn

Toelichting

Persoonsgegevens via contactformulier:

    Informatieve vraag

Maximaal 1maand

Tenzij contact resulteert in een klanten/afnemerrelatie

Persoonsgegevens via contactformulier:

    Klacht

Tot klacht is afgehandeld

Tenzij klacht resulteert in een juridisch geschil

Sollicitatiegegevens via contactformulier

Uiterlijk 4 weken na einde procedure of einde dienstverband

tenzij sollicitant toestemming geeft tot langere bewaartermijn, tot maximaal 1 jaar na einde procedure

Logbestanden van websites

Maximaal 6 maanden

o.b.v. handhaving door Autoriteit Persoonsgegevens

Inschrijving op nieuwsbrief

Tot na beëindiging inschrijving

Telefonisch contact

Maximaal 6 maanden

Tenzij contact resulteert in een klanten/afnemerrelatie

Inkoop- en verkoopadministratie

7 jaar

obv artikel 52 Wet Rijksbelastingen

Debiteuren- en crediteuren-administratie

7 jaar

obv artikel 52 Wet Rijksbelastingen

E-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering

7 jaar

obv artikel 52 Wet Rijksbelastingen 


 

Delen met derden

    IJB Groep verstrekt gegevens alleen aan andere ontvangers:

voor een goede bedrijfsuitoefening;

voor de uitvoering van overeenkomsten met betrokkene(n), voorzover noodzakelijk;

indien het wettelijk is vereist om aan het verzoek tot gegevensverstrekking te voldoen.

IJB Groep sluit een verwerkersovereenkomst met organisaties die in haar opdracht gegevens van opdrachtgevers of klanten/afnemers verwerken.

IJB Groep verstrekt persoonsgegevens aan de volgende categorieën van andere ontvangers:

☐ De geregistreerde persoon zelf

☐ Werkmaatschappijen

☐ Uitvoerders (t.b.v. meldingsplicht werkzaamheden op de bouwplaats)

☐ Certificerende instantie in het kader van ISO

☐ Accountant


 

IJB Groep is ISO-gecertificeerd en wordt periodiek getoetst op het naleven van kwaliteitseisen. Met de controlerende instellingen is overeengekomen onder welke voorwaarden en met welke kwaliteitswaarborgen inzage in de via de website verkregen gegevens mogelijk is. 


 

Beveiliging

IJB Groep behandelt de overeenkomsten met opdrachtgevers en / of klanten en de verstrekte sollicitatiegegevens via het contactformulier als strikt vertrouwelijk. Contract- en persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van hun functie tot geheimhouding verplicht zijn. 
 

IJB Groep heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen, zowel fysiek als digitaal. Deze maatregelen zijn gericht op het tegengaan van misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens. IJB Groep beveiligt haar ICT-systemen en -programma’s, om te voorkomen dat onbevoegden binnen of buiten de organisatie toegang kunnen verkrijgen tot persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen

Opdrachtgevers, klanten en overige bezoekers van de website hebben het recht kennis te nemen van de eigen persoonsgegevens, die door IJB Groep worden verwerkt. Zij kunnen hiertoe een verzoek indienen bij Functionaris Gegevensverwerking. Bij de afhandeling van dit verzoek zal verzocht worden om identificatie aan de hand van een legitimatie.

Daarnaast kunnen opdrachtgevers, klanten en overige bezoekers van de website op elk gewenst moment een verzoek tot IJB Groep richten om persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.

Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van de gegevens wordt ingewilligd indien: 
- De gegevens feitelijk onjuist zijn; 
- De gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn; 
- De gegevens niet ter zake dienend zijn; 
- De gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift. 
 

Wanneer een verzoek tot vernietiging wordt ingewilligd, vernietigt IJB Groep de gegevens binnen drie maanden na dit verzoek, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van belang is voor een ander dan de betrokkene alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is. 

Cookies

IJB Groep verbetert de technische werking en het gebruiksgemak van haar website door middel van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein (tekst) bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van de computer van de websitegebruiker wordt opgeslagen.

Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast legt IJB Groep met het gebruik van cookies het surfgedrag en de voorkeursinstellingen van bezoekers van de website vast. IJB Groep stelt bezoekers van haar website in staat om het gebruik van cookies af te wijzen.


Aansprakelijkheid

Met het treffen van beveiligingsmaatregelen spant IJB Groep zich in om zo goed als mogelijk aan haar zorgplicht inzake gegevensbeveiliging (informatiebeveiliging) te voldoen.

De website van IJB Groep kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. IJB Groep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. IJB Groep acht zich niet aansprakelijk voor onverhoopt geleden schade door betrokkenen, indien IJB Groep niet verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.
De aansprakelijkheid van IJB Groep zal nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd. 
 

Vragen, opmerkingen of klachten 
Vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring of over de manier waarop IJB Groep persoonsgegevens registreert, gebruikt en verwerkt kunnen worden gericht tot de bij de IJB Groep werkzame Functionaris Gegevensverwerking.